Spárovky - truhlářské řezivo

Obchodní podmínky

Při prodeji zboží ze skladu prodejce Wooden World s.r.o., i.č.:29001081, v areálu společnosti POTOMAC TRADING a.s., Chyňava 267 07 jsou od 1.1.2017 platné tyto obchodní podmínky:.

V souladu s nařízením EU 2016/679, zpracováváme Vaše osobní údaje bez souhlasu za účelem splnění zákonné povinnosti.

Op/čl.01.— Prodejní místo (například – prodejní místo: „sklad Chyňava“ https://www.sparovky-rezivo.cz/kontakt – viz. poloha skladu na mapě ) je prostor, vlastní nebo pronajatý, který je prodejcem vymezen k prodeji zboží.

Op/čl.02.— Prodávající (nebo také „prodejce“, nebo také „dodavatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která prodej zajišťuje. Kupující (nebo také „zákazník“, nebo také „odběratel“) je fyzická nebo právnická osoba, která zboží kupuje.

Op/čl.03.– Zboží rozumíme, veškerý prodávaný sortiment prodejce. Prodávající prodává veškeré zboží, které je inzerováno a je skladem.

Op/čl.04.— Ceny jsou určeny ceníkem prodávajícího. Všechny základní ceny jsou uváděny bez DPH. Kupující uhradí vybrané zboží kupujícímu v cenách zboží, které jsou aktuální v čase uzavření kupní smlouvy. O poskytnutí slevy rozhoduje výhradně prodávající.

Op/čl.05.— Způsob platby a její podmínky si vyhrazuje prodávající. Zboží není možné vyvézt z prodejního místa, pokud není prokazatelně uhrazeno. Zboží odebrané z prodejního místa je možné hradit pouze v hotovosti, platební kartou nebo předem na bankovní účet prodejce na základě proformafaktury (potvrzení písemné objednávky), kde jsou uvedeny všechny náležitosti. Faktura je kupujícímu doručena po úhradě zboží – v žádném případě dříve. Zboží posíláme zákazníkům také přes smluvního dopravce (zboží se hradí předem). Dopravu zboží si hradí kupující vždy a to i v případě reklamace, ze svých finančních prostředků. Zboží na dobírku neposíláme ani nepřijímáme.

Op/čl.06.— Kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je uzavřena vždy, písemně nebo ústně. Kupní smlouva uzavřená ve formě písemné i ústní je vždy platná, pokud jí akceptují obě smluvní strany a naplní její obsah. Pokud prodejce zákazníkovy jakýmkoliv způsobem předá, dodá, nebo připraví k odběru (odeslání zboží po dopravci) vybrané zboží a zákazník za zboží uhradí prodejci celou dohodnutou kupní cenu je tato kupní smlouva platná a pro obě zúčastněné strany závazná.

Op/čl.07.— Předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží prodávajícího kupujícímu a úhrada zboží. Vybrané zboží kupujícím nebo jeho zástupcem (*) – specifikují druh, množství, cenu a převzetí nebo dodání (smluvní přepravce) zboží. (*) Pokud si zákazník zboží nepřebírá osobně a žádá, aby mu bylo zasláno dopravcem, bez výhrad souhlasí, aby jeho zástupcem byl pracovník, který zboží připravuje k vyexpedování.

Op/čl.08.— Doprava zboží smluvním přepravcem, které si zákazník písemně objedná, se řídí následujícími pravidly. Pokud má zákazník jakékoliv výhrady k nastaveným pravidlům  pro nákup zboží prostřednictvím smluvního přepravce, tak si žádné zboží neobjednává. Objednáním a zaplacením celkové smluvní ceny za zboží a dopravu, zákazník potvrzuje, že bez výhrad souhlasí s obchodními podmínkami a celým následujícím obsahem tohoto článku.
Objednané zboží s dopravou (výhradně spárovky) se platí předem na základě proformafaktury. Proformafaktura je zároveň potvrzením objednávky. Závazně objednané zboží držíme skladem pouze jeden den po datu splatnosti. Po této době bude zboží opět dané do volného prodeje. Vzhledem k tomu, že prodejce nad zbožím ztrácí na nějaký čas dohled (doprava a manipulace zboží přepravcem, manipulace a uskladnění zboží zákazníkem) a nemůže zajistit správné zacházení a manipulaci se zbožím, nemůže a ani neručí za stav a škody, které na zboží mohou v tu dobu vzniknout.
Nebezpečí nahodilých škod na zboží, přechází na vrub kupujícího v okamžiku vyvezení zboží z prodejního místa prodejce. Reklamovat zboží musí zákazník osobně. V případě oprávněné reklamace, prodejce nevrací peníze, ale zboží vymění za jiné. Náklady spojené s reklamací zboží jdou na vrub kupujícího, případně smluvního přepravce.
Případně vzniklé škody způsobené dopravcem řeší zákazník v součinnosti s prodejcem. Pokud zákazník bez předešlé konzultace s prodejcem (potvrzené písemně) nepřevezme od dopravce zcela jasně na první pohled poškozené zboží (které pečlivě zdokumentuje a nafotí) a pošle je zpět prodejci, nemá automaticky nárok na nové zboží. Další postup s vyřízením reklamace a uspokojení potřeb zákazníka si prodejce vyhrazuje.
Zákazník přebírá zboží ve svém vlastním zájmu odpovědně tak, že zkontroluje doručený balík vizuálně a spočítá počet doručených kusů. Případné nesrovnalosti nebo vady zákazník nafotí jako důkaz. Z nafoceného balíku musí být zřetelné a jasné, že je nerozbalený a že je originálně zabalený. Z foto dokumentace musí být vada nezpochybnitelná a na první pohled zřetelná.
Prodejce splnil svůj závazek vůči kupujícímu tím, že zboží vybral, zabalil, vyexpedoval na uvedenou adresu kupujícího a to i v tom případě, že zákazník od přepravce zboží odmítne převzít. Oprávněná reklamace zboží, je akceptovatelná písemně na email prodejce do tří pracovních dnů od prokazatelného doručení zboží přepravcem na místo určení. Po uplynutí této doby (tří dnů) nebude jakákoliv reklamace dodavatelem akceptována.  Prodejce neručí za jakékoliv škody, které zákazníkovy vzniknou pozdním dodáním nebo nedodáním objednaného zboží a to se týká i poškozeného zboží.

Op/čl.09.— Kvalitu a množství vybraného zboží před vyvezením z prodejního místa si překontroluje kupující nebo jeho zástupce. Vyvezením zboží z prodejního místa (osobně nebo smluvním dopravcem) kupující souhlasí s tím, že zakoupené zboží je v požadované kvalitě a množství.

Op/čl.10.— Doba vyexpedování zboží prodejcem k zákazníkovi, je maximálně 10 pracovních dnů od uhrazení zboží na účet prodejce.

Op/čl.11.— Rezervace zboží je možná pouze do druhého dne. Uhrazením celé kupní ceny je možné zboží rezervovat maximálně 3 pracovní dny, po této době bude rezervované zboží prodáno, kupní cena ponížena o 15% bude vrácena zákazníkovy. Zboží, které není běžně skladem je možné po zaplacení smluvní zálohy objednat s tím, že doba dodání bude dohodnuta individuálně. Tato doba je závislá na množství a výrobní složitosti zakázky.

Op/čl.12.— Záruka na zboží je poskytována prodejcem na zjevnou kvalitu zpracování zboží a materiál. Prodejce neručí za vady, které nemohl vidět a které se projeví až při jakémkoliv opracování zboží (broušení, řezání, frézování atd.) Ve výjimečných případech může kupující osobně reklamovat skryté vady zboží maximálně do druhého pracovního dne od koupě zboží. Právo na posouzení oprávněnosti reklamace si prodejce vyhrazuje. Pokud kupující i po té co zboží odvezl z prodejního místa, zjistí zjevnou vadu (barevná nesourodost není vada), kterou mohl přehlédnout, může ji osobně reklamovat maximálně do druhého dne od koupě. V případě oprávněné reklamace, prodejce zboží vymění za jiné – peníze nevrací. Náklady spojené s reklamací zboží jdou na vrub kupujícího.

Op/čl.13.— Prodávající neručí a neodpovídá za škody způsobené nevhodnou manipulací a nevhodným uskladněním v prostorách kam kupující zboží uložil. Prodávající neručí a neodpovídá za škody, které vzniknou při opracování zboží. Prodávající neručí a neodpovídá za škody, které vzniknou ze zboží: výrobky a funkční celky. Prodávající neručí a neodpovídá za škody způsobené chybnou manipulací nebo nevhodným zacházením nebo opracováním zboží. Na takto vzniklé závady se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka na jakost zboží zaniká zpracováním ve výrobě kupujícího.

Op/čl.14.— Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující bez jakýchkoliv výhrad s obchodními podmínkami prodejce.
( V písemné korespondenci uvádějte vždy svoje jméno, příjmení a telefonní číslo, v opačném případě na ni nebudeme reagovat.)