Spárovky - truhlářské řezivo

Obchodní podmínky

Při prodeji zboží ze skladu prodejce Wooden World s.r.o., i.č.: 29001081, v areálu společnosti POTOMAC TRADING a.s., 267 07 Chyňava, Průhon 482 jsou od 1.1.2021 platné tyto obchodní podmínky:.

V souladu s nařízením EU 2016/679, zpracováváme Vaše osobní údaje bez souhlasu za účelem splnění zákonné povinnosti.

Op/čl.01.— Prodejní místo (například – prodejní místo: „sklad Chyňava“ https://www.sparovky-rezivo.cz/kontakt – viz. poloha skladu na mapě ) je prostor, vlastní nebo pronajatý, který je prodejcem vymezen k prodeji zboží.

Op/čl.02.— Prodávající (nebo také „prodejce“, nebo také „dodavatel“) je fyzická nebo právnická osoba, která prodej zajišťuje. Kupující (nebo také „zákazník“, nebo také „odběratel“) je fyzická nebo právnická osoba, která zboží kupuje.

Op/čl.03.– Zboží rozumíme, veškerý prodávaný sortiment prodejce. Prodávající prodává veškeré zboží, které je inzerováno a je skladem.

Op/čl.04.— Ceny jsou určeny ceníkem prodávajícího. Všechny základní ceny jsou uváděny bez DPH. Kupující uhradí vybrané zboží kupujícímu v cenách zboží, které jsou aktuální v čase uzavření kupní smlouvy. O poskytnutí slevy rozhoduje výhradně prodávající.

Op/čl.05.— Způsob platby a její podmínky si vyhrazuje prodávající. Zboží není možné vyvézt z prodejního místa, pokud není prokazatelně uhrazeno. Zboží odebrané z prodejního místa je možné hradit pouze v hotovosti, platební kartou nebo předem na bankovní účet prodejce na základě proformafaktury (potvrzení písemné objednávky), kde jsou uvedeny všechny náležitosti. Faktura je kupujícímu doručena po úhradě zboží – v žádném případě dříve. Zboží posíláme zákazníkům také přes smluvního dopravce (zboží se hradí předem). Dopravu zboží si hradí kupující vždy a to i v případě reklamace, ze svých finančních prostředků. Zboží na dobírku neposíláme ani nepřijímáme.

Op/čl.06.— Kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je uzavřena vždy, písemně nebo ústně. Kupní smlouva uzavřená ve formě písemné i ústní je vždy platná, pokud jí akceptují obě smluvní strany a naplní její obsah. Pokud prodejce zákazníkovy jakýmkoliv způsobem předá, dodá, nebo připraví k odběru (odeslání zboží po dopravci) vybrané zboží a zákazník za zboží uhradí prodejci celou dohodnutou kupní cenu je tato kupní smlouva platná a pro obě zúčastněné strany závazná.

Op/čl.07.— Předmětem kupní smlouvy je dodávka zboží prodávajícího kupujícímu a úhrada zboží. Vybrané zboží kupujícím nebo jeho zástupcem (*) – specifikují druh, množství, cenu a převzetí nebo dodání (smluvní přepravce) zboží. (*) Pokud si zákazník zboží nepřebírá osobně a žádá, aby mu bylo zasláno dopravcem, bez výhrad souhlasí, aby jeho zástupcem byl pracovník, který zboží připravuje k vyexpedování.

Op/čl.08.a/   Doprava zboží smluvním dopravcem (přepravcem), kterou si zákazník písemně objedná, se řídí následujícími pravidly. Pokud má zákazník jakékoliv výhrady k nastaveným pravidlům, pro nákup zboží prostřednictvím smluvního přepravce, tak si žádné zboží neobjednává. Objednáním a zaplacením celkové smluvní ceny za zboží, balné a dopravu, zákazník potvrzuje, že bez výhrad souhlasí s obchodními podmínkami a celým následujícím obsahem tohoto článku. Prodejce splnil svůj závazek vůči zákazníkovi (kupujícímu) tím, že zboží vybral, zabalil, vyexpedoval na uvedenou adresu kupujícího, a to i v tom případě, že zákazník od přepravce zboží odmítne převzít.

b/   Objednané zboží (spárovky) s dopravou se platí výhradně předem na základě proformafaktury.  Proformafaktura je zároveň potvrzením objednávky. Závazně objednané zboží držíme skladem pouze jeden den po datu splatnosti. Prodejce si vyhrazuje právo, připsané peníze na účet prodejce po datu splatnosti vrátit zpět na účet zákazníka a zákazníkem objednané zboží neodeslat.

c/   Vzhledem k tomu, že prodejce nad zbožím ztrácí na určitý čas dohled (doprava a manipulace zboží přepravcem, manipulace a uskladnění zboží zákazníkem) a nemůže zajistit správné zacházení a manipulaci se zbožím, nemůže a ani neručí za stav a škody, které na zboží v tuto dobu vzniknou. Prodejce si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost případné reklamace.

d/   Zákazník ve svém vlastním zájmu přebírá od dopravce zboží odpovědně tak, že zkontroluje doručený balík vizuálně a spočítá počet doručených kusů. Případné nesrovnalosti zákazník nafotí jako důkaz. Z nafoceného balíku musí být zřetelné a jasné, že je originálně zabalený – nerozbalený. Z foto dokumentace musí být chyba nezpochybnitelná a na první pohled zřetelná.
Další postup s vyřízením reklamace a uspokojení potřeb zákazníka si prodejce vyhrazuje.

e/   Případně vzniklé škody způsobené dopravcem řeší zákazník v součinnosti s prodejcem. Zákazník je přesvědčen, že objednané zboží bylo dopravci předáno prodejcem nepoškozené. Prodejce neručí za poškození zboží dopravcem. Poškozené zboží dopravcem nelze prodejci reklamovat a ani vrátit zpět do skladu, a to ani v případě, že zákazník zboží od dopravce nepřevezme. Prodejce není povinen zákazníkovi poškozené zboží nahradit zbožím novým a peníze za zboží poškozené dopravcem vrátit zákazníkovi. Zákazník uplatňuje škody způsobené dopravcem na samotném dopravci následujícím způsobem:
e-1/ zákazník poškozené zboží řádně zdokumentuje a detailně nafotí na voze dopravce. Z foto dokumentace musí být poškození zboží nezpochybnitelné a na první pohled zcela zřetelné. Na fotodokumentaci musí být zdokumentováno uložení zboží, stav vozu dopravce včetně poznávací značky vozu dopravce.
e-2/ rozhodnutí o převzetí nebo nepřevzetí poškozeného zboží od dopravce je výhradně v kompetenci zákazníka.
e-3/ zákazník poškození zboží dopravcem oznámí neprodleně prodejci.
e-4/ prodejce reklamaci poškozeného zboží v žádném případě nevyřizuje.
e-5/ reklamaci a náhradu za poškozené zboží si ve své režii vyřizuje zákazník.
e-6/ zákazník si od prodejce vyžádá plnou moc na základě které si uplatní a vyřídí reklamaci poškozeného zboží dopravcem.
e-7/ veškeré náklady spojené s reklamací poškozeného zboží dopravcem jdou na vrub zákazníka. Zákazník nemá automaticky nárok na dodání nového zboží od prodejce. Nové zboží si zákazník od prodejce znovu objedná a uhradí.

f/   Nebezpečí nahodilých škod na zboží během přepravy, přechází na vrub kupujícího v okamžiku vyvezení zboží z prodejního místa prodejce.

g/   Jakákoliv reklamace zboží, je akceptovatelná pouze písemně na email prodejce a to nejpozději do druhého pracovního dne od prokazatelného doručení zboží přepravcem na místo určení. Po uplynutí této doby nebude jakákoliv reklamace dodavatelem akceptována. Prodejce neručí za dopravce a jím způsobené škody, které zákazníkovy vzniknou pozdním dodáním nebo nedodáním objednaného zboží, to se týká i poškození zboží.

Op/čl.09.— Kvalitu a množství vybraného zboží před vyvezením z prodejního místa si překontroluje kupující nebo jeho zástupce. Vyvezením zboží z prodejního místa (osobně nebo smluvním dopravcem) kupující souhlasí s tím, že zakoupené zboží je v požadované kvalitě a množství.

Op/čl.10.— Doba vyexpedování zboží prodejcem k zákazníkovi, je maximálně 10 pracovních dnů od uhrazení zboží na účet prodejce.

Op/čl.11.— Rezervace zboží je možná pouze do druhého dne. Uhrazením celé kupní ceny je možné zboží rezervovat maximálně 5 pracovních dnů, po uplynutí této doby bude rezervované zboží vráceno do volného prodeje (bude prodáno). Kupní cena (bez DPH)  rezervovaného zboží bude ponížena o 7% (skladné) zbývající částka bude vrácena zpět zákazníkovy na jeho bankovní účet. Zboží, které není běžně skladem je možné po zaplacení smluvní zálohy objednat s tím, že doba dodání bude dohodnuta individuálně. Tato doba je závislá na množství a výrobní složitosti zakázky.

Op/čl.12.— Záruka na zboží je poskytována prodejcem na zjevnou kvalitu zpracování zboží a materiál. Prodejce neručí za vady, které nemohl vidět a které se projeví až při jakémkoliv opracování zboží (broušení, řezání, frézování atd.). Ve výjimečných případech může kupující osobně reklamovat skryté vady zboží maximálně do třetího pracovního dne od koupě (převzetí) zboží. Pokud kupující i po té co zboží odvezl z prodejního místa, zjistí zjevnou vadu (barevná nesourodost není vada), kterou mohl přehlédnout, může ji osobně reklamovat maximálně do dvou dnů od koupě (převzetí) zboží. V případě uznání oprávněnosti reklamace, prodejce zboží vymění za jiné – peníze nevrací. Jakoukoliv jinou reklamaci zákazník uplatní u prodejce písemně na email, uvedený na jeho webových stránkách, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží. Na reklamace po uplynutí této doby nebude brán zřetel. Materiál, vzhled, rozměr a množství zboží, které si zákazník nebo jím pověřený zástupce chybně vybral, zaplatil a odvezl, nelze uznat jako reklamaci. Právo na posouzení oprávněnosti reklamace si prodejce vyhrazuje. Náklady spojené s reklamací zboží jdou na vrub kupujícího.

Op/čl.13.— Prodávající neručí a neodpovídá za škody způsobené nevhodnou manipulací a nevhodným uskladněním v prostorách kam kupující zboží uložil. Prodávající neručí a neodpovídá za škody, které vzniknou při opracování zboží. Prodávající neručí a neodpovídá za škody, které vzniknou ze zboží: výrobky a funkční celky. Prodávající neručí a neodpovídá za škody způsobené chybnou manipulací nebo nevhodným zacházením nebo opracováním zboží. Na takto vzniklé závady se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka na jakost zboží zaniká zpracováním ve výrobě kupujícího.

Op/čl.14.— Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující bez jakýchkoliv výhrad s obchodními podmínkami prodejce.
( V písemné korespondenci uvádějte vždy svoje jméno, příjmení a telefonní číslo, v opačném případě na ni nebudeme reagovat.)